Kısaltmalar

A. Alay
AA Anadolu Ajansı
AAM Atatürk Araştırma Merkezi
AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri (bk. USA)
AFP Agence France Press (Fransız Basın Ajansı)
age. Adı geçen eser
AGIK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
AI Amnesty International (Uluslar Arası Af Teşkilâtı)
AIDS, aids Acquired immune deficiency syndrome (İmmün yokluğu sendromu, bağışıklık yetersizliği)
Akad. Akademi, akademi üyesi
AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKM Atatürk Kültür Merkezi
Alb. Albay
Alm. Almanca
aııat. Anatomi
ant. Antropoloji
AOÇ Atatürk Orman Çiftliği
AP Associated Press (ABD Haber Ajansı)
APS Acele Posta Servisi
Apt. Apartman
Ar. Arapça
Ar. Gör. Araştırma Görevlisi
ark. Arkeoloji
As. Asker, askerî, askerlik
Asb. Astsubay
ASELSAN Askerî Elektronik Sanayi
Asist. Asistan
ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
astr. Astronomi
astrol. Astroloji
AŞTI Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
AT Avrupa Topluluğu
Atğm. Asteğmen
atm. Atmosfer
ATO Ankara Ticaret Odası
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Au. Avukat
AYK Atatürk Yüksek Kurumu ( AKDTYK'nin kısa adı)
B Batı
B. Bay
bağ. Bağlaç
BAĞ-KUR Esnaf Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BBC British Broadcasting Corporation (İngiliz Radyo Televizyon Kurumu )
BCG Bacillus Calmette Guerin (Verem aşısı)
Bçu,s. Başçavuş
BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
B.E. Büyük Elçi
belgeç Belgegeçer (faks)
bitb. Bitki bilimi
biy. Biyoloji
bk. Bakınız
Bl. Bölük
BM Birleşmiş Milletler
Bn. Bayan
Bnb. Binbaşı
bot. Botanik
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Böl. Bölüm
bs. Baskı, basım
Bşk. Başkan, Başkanlık
BŞK. Başkomutan
Bul. Bulvar
Bulg. Bulgarca
Boğaziçi Üniversitesi
C. Cilt
Cad. Cadde
CD Corpa Diplomatique (Kordiplomatik)
Cerm. Cermence
CIA Central Intelligence Agency (ABD Merkezî Haber Alma Teşkilâtı)
cm Santimetre
CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
coğ. Coğrafya
COMECON Council for Mutual Economic Asistance (Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi)
Cumhuriyet Üniversitesi
çev. Çeviren, çevirmen
ÇS Çimento Sanayi
ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
ÇÜ Çukurova Üniversitesi
Çvş. Çavuş
D Doğu
danı Dekametre
DAP Doğu Anadolu Projesi
db. Dil bilimi
dbl. Dil bilgisi
DDT Dichloro-diphenol-trichloro-ethane ( dedete, böcek öldürücü)
DDY Devlet Deniz Yolları
DCM Devlet Güvenlik Mahkemesi
DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DlE Devlet İstatistik Enstitüsü
dk Dakika
dl Desilitre
dm Desimetre
DMO Devlet Malzeme Ofisi
Doç. Doçent
doğ. Doğum, doğumu, doğum tarihi
DPT Devlet Plânlama Teşkilâtı
Dr. Doktor
drl. Derleyen
DSİ Devlet Su İşleri
DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dz.Kuv. Deniz Kuvvetleri
Dz.Kuv.K. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
dzl. Düzenleyen
dzş. Düzeltilmiş
e. Edat
Ecz. Eczacı
ed. Edebiyat
EGO Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi) j
EKG Elektrokardiyogram (Kalp akım grafiği)
ekon. Ekonomi
EMK Elektromotor Kuvvet
Ens. Enstitü
Erm. Ermenice
ESHOT Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
Ege Üniversitesi
F. Fiyat
f. Fiil
Fak. Fakülte
faks bk. belgeç
FAO Food and Agriculture Organization (BM Gıda ve Tarım Teşkilâtı)
Far. Farsça
FBI Federal Bureau of Investigation (ABD Federal Araştırma Bürosu)
fel. Felsefe
FIFA, fifa Federation Internationale des Football Associations (Uluslar Arası Futbol Federasyonu)
FILA Federation Internationale de Lutte Amateur (Uluslar Arası Amatör Güreş Federasyonu)
FlR Flight Information Region (Uçuş hattı düzenlemesi)
fil. Filoloji
FISKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
fiz. Fizik
fizy. Fizyoloji
FKB Fizik, Kimya, Biyoloji (Bölümü)
FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü
Fr. Fransızca
G Güney
g Gram
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi
GB Güneybatı
GB Gümrük Birliği
GD Güneydoğu
Gen. General
qeom. Geometri
GESAM (Türkiye) Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
gn. Genel
Gnkur. Genelkurmay
GOÜ Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
gnş. Genişletilmiş
Gön. Gönderen
gr. Gramer
GSMH Gayrisafi millî hâsıla
Gazi Üniversitesi
H.A. Harp Akademisi
HABITAT UNCHS Centre for Iluman Settlements (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı)
hl Hektolitre
hlk. Halk ağzı
hm Hektometre
H0. Harp Okulu
Hst. Hastane
huk. Hukuk
Hacettepe Üniversitesi
Hv.Kuv. Hava Kuvvetleri
Hv.Kuv.K. Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Hz. Hazret
Hz. Hizmet, hizmette
hzl. Hazırlayan
Hz. özl. Hizmete özel
İbr. İbranca (İbranice)
icl. İnceleyen
İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
İLESAM (Türkiye) İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
ILO International Labor Organization (Uluslar Arası Çalışma Teşkilâtı)
IMF International Monetary Fund (Uluslar Arası Para Fonu)
İng. İngilizce
INTERPOL International Criminal Police Commission (Uluslar Arası Cinayet Polisi Komisyonu)
IOC International Olympic Committee (Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi )
IPI International Press Institute (Uluslar Arası Basın Enstitüsü)
IRO International Refugee Organization (Uluslar Arası Mülteci Teşkilâtı )
is. İsim
İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
İSO İstanbul Sanayi Odası
İsp. İspanyolca
işl. İşleyen
İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
İt. İtalyanca
ITO International Trade Organization (BM Uluslar Arası Ticaret Birliği)
İTO İstanbul Ticaret Odası
İTU İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ İstanbul Üniversitesi
J. Jandarma
Jap. Japonca
jeol. Jeoloji
K Kuzey
K. Komutan, Komutanlığı
KB Kuzeybatı
KBB Kulak, Burun, Boğaz (Bölümü)
KD Kuzeydoğu
KDV Katma değer vergisi
kg Kilogram
KGB Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti (Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilâtı)
KNK Kanun hükmünde kararname
kim. Kimya
KIT Kamu İktisadî Teşekkülü
K.K.K Kara Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
K.Kuv. Kara Kuvvetleri
km Kilometre
Kar. Kolordu
Kora. Koramiral
Korg. Korgeneral
krş. Karşılaştırınız
KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kıır. Kurmay
Kur.Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı
l Litre
Lât. Lâtince
LPG Likit petrol gazı
Ltd. Limited
M. Milât, Milâdî
m Metre
Mac. Macarca
mad. Madde
Mah. Mahalle
Mah. Mahkeme
man. Mantık
mat. Matematik
Md. Müdür, Müdürlüğü
MEB Millî Eğitim Bakanlığı
mec. Mecaz
MESAM (Türkiye) Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği
MGK Millî Güvenlik Kurulu
mim. Mimarlık
min. Mineraloji
MİT Millî İstihbarat Teşkilâtı
MK Medenî Kanun
MKE Makine Kimya Endüstrisi
MKS Metre-Kilogram-Saat
MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
mm Milimetre
M.Ö. Milâttan Önce
MPM Millî Prodüktivite Merkezi
Mrş. Mareşal
M.S. Milâttan Sonra
MSB Millî Savunma Bakanlığı
MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi
MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
Marmara Üniversitesi
Müh. Mühendis
Mür. Müracaat
müz. Müzik
MYK Merkez Yönetim Kurulu
NASA National Aeronautics and Space Admiııistration (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi)
NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı)
No. bk. Nu.
Nö. Nöbet, Nöbetçi
Nö.Sb. Nöbetçi subayı
Nr. bk. Nu.
Nu. Numara
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
Onb. Onbaşı
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilâtı )
Opr. Operatör
Or. Ordu
Ora. Oramiral
Ord. Ordinaryüs
Org. Orgeneral
Ort. Ortaklık, ortakları
Osm.. Osmanlı Türkçesi
Ög. Öğretmen
öl. Ölüm, ölümü, ölüm tarihi
ör. Örnek
ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi
ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı
öz. Özel
ped. Pedagoji
PEN International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (Uluslar Arası Yazarlar Birliği)
P.K. Posta kutusu
PO Petrol Ofisi
POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Port. Portekizce
Prof Profesör
psikol. Psikoloji
PTT Posta, Telgraf, Telefon (İdaresi)
RC Red Cross (Kızılhaç)
RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu
Rum. Rumence
Rus. Rusça
S. Sayı
s. Sayfa
sa Saat
Sb. Subay
SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi
SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayi Kurumu
sf. Sıfat
Sl. Slavca
Sn. Sayın
sn Saniye
snt. Santral
Sok. Sokak
sos. Sosyoloji
SOS Save our Souls (Denizde uluslar arası yardım isteme işareti)
SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
sp. Spor
Selçuk Üniversitesi
Ş. Şirket
Şb. Şube
T. Türkçe
t Ton
TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
tar. Tarih
TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TASS Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza (Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı)
Tb. Tabur
TBB Türkiye Barolar Birliği
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
T.C. Türkiye Cumhuriyeti
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
TCK Türk Ceza Kanunu
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TDK Türk Dil Kurumu
TED Türk Eğitim Derneği
tek. Teknik, teknoloji
TEK Türkiye Elektrik Kurumu
TEM Trans European Motor Way (Avrupa Transit Kara Yolu)
TEV Türk Eğitim Vakfı
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
Tğm. Teğmen
THA Türk Haberler Ajansı
THK Türk Hava Kurumu
THK Türk Hukuk Kurumu
THY Türk Hava Yolları
TIB Transport International Routier (Uluslar Arası Kara Yolu Taşımacılığı)
tic. Ticaret
TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
tiy. Tiyatro
TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
TKB Türk Kadınlar Birliği
TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
TL Türk lirası
tlf. Telefon
tlg. Telgraf
tlks. Teleks
tls. Telsiz
TM Türk Malı
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Top. Topçu
TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi
TP Türk Petrolleri
TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
tpl. Toplayan
TR Türkiye
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSE Türk Standartları Enstitüsü
TSK Türk Silâhlı Kuvvetleri
TTB Türk Tabipler Birliği
TTK Türk Tarih Kurumu
Tug. Tugay
Tuğg. Tuğgeneral
TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Tüm. Tümen
Tünıa. Tümamiral
Tümg. Tümgeneral
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
TV Teve, televizyon
TYMB Türk Yüksek Mühendisler Birliği
UEFA Union of Euro ean Football Associations (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği)
UN, United Nations (krş. BM)
UNAC United Nations Aid to Children (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilâtı)
UNESCO United Nations Educational, Scientifıc and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı)
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Uluslar Arası Çocuklara Yardım Fonu)
UNO United Nations Organisation (Birleşmiş Milletler Teşkilâtı)
USA United States of America (Amerika Birleşik Devletleri) (bk. ABD)
Uzm. Uzman
Ü Üniversite
Üçvş. Üstçavuş
ünl. Ünlem
Ustğ. Üsteğmen
vb. Ve başkaları, ve benzerleri, ve bunun gibi
vd. Ve devamı
Vet. Veteriner
vs. Ve saire
WB World Bank (Dünya Bankası)
WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Teşkilâtı)
WMO World Meteorological Organization (Dünya Meteoroloji Teşkilâtı)
Y. Yüksek
Yard. Yardımcı
Yard. Doç. Yardımcı Doçent
Yay. Yayın
Yb. Yarbay
Yd.Sb. Yedek Subay
YÖK Yüksek Öğretim Kurulu
YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
YSK Yüksek Seçim Kurulu
Yun. Yunanca
Yük. Mim. Yüksek Mimar
Yük.Müh. Yüksek Mühendis
yy. Yüzyıl
yyl. Yayımlayan
Yzb. Yüzbaşı
ZF Ziraat Fakültesi
zf. Zarf
zm. Zamir
zool. Zooloji
Herbalife ürünleri internet satış mağazası
Online uçak bileti almanın tam zamanı.
Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Türkçemiz | Kısaltmalar