Yan Cümlecikler

BASİT CÜMLE

Bir öznesi (eylemi yapan) ve fiil takımı (eylemin kendisi) olan her sözcük dizisi bir cümledir,

The men drank. (Adamlar içtiler.)

Özne Fiil.

KARMAŞIK CÜMLE

Temel cümle içindeki bir öğe yerine, kendi öznesi ve fiili olan bir sözcük dizisi kullanılırsa, buna yan cümlecik denir. İçinde bir yan cümlecik olan cümleler 'karmaşık cümlelerdir.

Eğer özne veya nesne görevi yapan isimlerin yerine kullanılıyorsa İsim Cümleciği, fiilleri niteleyen zarfların yerine kullanılıyorsa Zarf Cümleciği, özne veya nesne olan ismi bir sıfat gibi niteliyorsa, Sıfat Cümleciği/Bağ Zamiri Cümleciği denir.

Yan cümlecikler temel cümlelere bir bağlaç ile bağlıdırlar.

İSİM CÜMLECİKLERİ

Eğer bir yan cümlecik özne ya da nesne olan ismin yerine kullanılıyorsa, bunu İsim Cümleciği denir.

Bağlaç olarak şu sözcükler kullanılır:

Soru sözcükleri

Diğerleri

what

that

where

if

when

whether

why

which

who

whose

how

how + sıfat/zarf

Nesne olan İsim Cümlecikleri

A) BAĞLAÇ OLARAK SORU SÖZCÜĞÜ ALAN CÜMLECİKLER:

Bir soru cümlesinde normal sözcük dizimi şöyledir:

SORU SÖZCÜĞÜ + YARDIMCI FİİL + ÖZNE + FİİL TAKIMI

What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

Bu dizimi soru sözcüklü bir düz cümle durumuna getirirsek,

What you are doing... (Ne yaptığın...) olur.

İsim cümleciği olarak kullanılırken, soru yapısı, düz cümle yapısına değişmektedir.

I knovv what you are doing. (Ne yaptığını...biliyorum.)

Temel cümle Nesne yerine geçen isim cümleciği.

Özne sorusunda, sözcük dizimi değişmediği için, isim cümleciği olurken de değişmez.

Who comes here every day? (Buraya kim her gün gelir?)

I knovv who comes here every day. (Buraya her gün kimin geldiğini biliyorum.)

I can't understand how they do it. (Onu nasıl yaptıklarını anlayamıyorum.)

I know why they do it. (Onu neden yaptıklarını biliyorum.)

She told me when they came. (Ne zaman geldiklerini bana söyledi.)

Her mother knows where she goes. (Annesi onun nereye gittiğini biliyor.)

I can’t remember how many times I’ve seen her. (Onu kaç kez gördüğümü hatırlayamıyorum.)

Do you know how fast this car is? (Bu otomobilin ne kadar hızlı olduğunu biliyor musun?)

I can't hear what you are saying. (Ne dediğini işitemiyorum.)

Does anyone know vvhose book this is? (Bunun kimin kitabı olduğunu kimse biliyor mu?)

Türkiyenin en iyi escort tek yetkili ilan sitesi.

Please teli me which student you like best. (Lütfen bana hangi öğrenciyi en çok beğendiğini söyle.)

DiKKAT : İsim cümlecikleri cümle içinde nesne olarak kullanıldığında, temel fiilin mutlaka geçişli (yani nesne alan bir fiil) olması gereklidir.

Temel cümlenin tense'i isim cümleciğinde kullanılan tense'i de etkiler.

I knew when they had gone there. (Oraya ne zaman gitmiş olduklarını biliyordum.)

Bu cümlede, temel cümle simple past tense, bu eylemden daha önce gerçekleşmiş olan yan cümlecik ise past perfect tense'dir.

I knew when they would come. (Ne zaman geleceklerini biliyordum.)

Temel fiil geçmiş zaman ise, yan cümlecikte will kullanılmaz.

I know when they will come. (Ne zaman geleceklerini biliyorum.)

I know when they came. (Ne zaman geldiklerini biliyorum.)

Nesne olarak isim cümleciği alan bildiri fiillerinden en yaygın olardan şunlardır:

Acknowledge

Confess

Hint

Own

Reply

Swear

Add

Confide

Indicate

Plead

Report

Tell

Admit

Contend

Inform

Point out

Retort

Vow

Allege

Declare

Inquire

Profess

Reveal

Whisper

Announce

Demand

Insinuate

Promise

Say

Yell

Answer

Deny

Maintain

Propose

Scream

Ask

Discuss

Mention

Protest

Shout

Assert

Emphasize

Murmur

Remark

Sigh

Aver

Exclaim

Mutter

Remind

State

Avow

Explain

Notify

Repeat

Suggest

Nesne olarak isim cümleciği alan zihni durum fiilen şunlardır:

Assume

Expect

Guess

Observe

Recognize

Suspect

Believe

Fancy

Hear

Perceive

Regret

Think

Consider

Fear

Hope

Presume

Remember

Understand

Decide

Feel

Imagine

Pretend

Resent

Wonder

Discover

Figure out

Know

Prove

See

Divine

Find out

Learn

Realize

Suppose

Doubt

forget

Notice

Recall

Surmise

B) BAĞLAÇ OLARAK THAT, WHETHER ve IF ALAN İSİM CÜMLECİKLERİ

THAT

He said (that) he would see us more often.

Temel cümle Nesne olan isim cümleciği

(Bizi daha sık göreceğini söyledi.)

Temel cümleden sonra nesne olan yan cümlecik gelir. Sözcük diziminde değişiklik yoktur, yalnızca temel cümle - yan cümlecik tense ilişkisine dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki fiiller dışında hemen her zaman that bağlacı cümleden atılabilir,

teach

repeat

leam

vvrite

read

agree

explain

IF ve WHETHER

I didn’t know. Was I right? (Bilmiyordum. Haklı mıydım?)

I didn’t know if / whether I was right. (Haklı olup olmadığımı bilmiyordum.)

I asked her if / whether she was hungry. (Ona acıkıp acıkmadığını sordum.)

I wonder if / whether she is happy. (Mutlu olup olmadığını merak ediyorum.)

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Yan Cümlecikler