Şimdi Öncesi Zaman

(PRESENT PERFECT TENSE)

"yapmışımdır" ya da "yapmış bulunuyorum" gibi ifadeler için kullanılır. "Yapmışım" ifadesi, söz konusu eylemin ya da durumun geçmişle bir ilişkisi bulunduğunu, -dır takısı da şimdiyle olan ilişkisini göstermektedir. Bu zamana Şimdi-Öncesi de diyebiliriz.

CÜMLE YAPISI

Yardımcı fiil olarak HAVE ve HAS (üçüncü tekil şahıs için) kullanılır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + HAVE/HAS + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİMİ)

Kullanılışı :

  1. Geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden eylemleri anlatır. Bu amaçla kullanıldığında, "şu ana kadar" ya da şimdiye kadar" anlamına gelen up to now, until now, so, far gibi ifadeler eklenir. Ayrıca "..den beri" anlamına gelen since ya da for gibi zaman gösteren sözcükler de sık kullanılır.

I have lived in Ankara since 1995. (1995'dan beri Ankara’da yaşıyorum.)

  1. Geçmişte tekrarlanmış, gelecekte de tekrarlanabilecek eylemleri ve durumları anlatır.

I have eaten there several limes (Orada birçok kez yemek yemişimdir.)

  1. Geçmişte kesin olarak belirtilmeyen bir zamanda yer alan eylemleri anlatır. Kesin bir zaman belirtilmediği için çoğu kez aşağıdaki sözcükler kullanılır:

Already

halen

At last

nihayet

Fınally

sonunda

Ever

herhangi bir zaman

Never

hiçbir zaman

Lately

son zamanlarda

Recently

son zamanlarda


I have already read that book. (Bu kitabı zaten okumuştum.)

We haven't finished yet. (Henüz bitirmiş değiliz.)

Have you seen them lately? (Son zamanlarda onları gördün mü?)

I have never played tennis. (Hiç tenis oynamış değilim.)

Have your ever played tennis? (Hiç tenis oynadın mı?)

  1. Yeni bitirilmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. Bu amaçla, bir fiil öncesi zarf olan just çok sık kullanılır.

He has just left. (Az önce ayrıldı.)

  1. This morning/afternoon/evening/week/month/year/spring/summer etc.

today

tonight.

Yukarıdaki zaman ifadeleriyle kullanıldığında, anlatılan eylem bitmiş,belirtilen zaman daha bitmemiştir.

I have worked very hard today. (Bugün çok çalıştım.)

You have slept the vvholo day today. (Bugün bütün gün uyudun.)

  1. Yukarıdaki iki cümlede yapılan eylemler bitmiştir, gün hâlâ bitmemiştir. Geçmişte olup biten, ama etkisi hâlâ süren eylemler için kullanılır.

I have caught a cold.(Nezle olmuşum.)

  1. Zaman zarfı cümleciklerinde, gelecekte bitirilecek eylem anlamında kullanılır.

I will se you after I have finished nıy work. (İşimi bitirince/bitirdikten sonra seni göreceğim.)

Yukarıdaki cümlede AFTER yerine şu bağlaçlar da kullanılabilir:

before: önce

when: ... dığı zaman

as soon as: ... olur olmaz

if: eğer (zaman zarfı cümleciği için bağlaç değildir)

  1. Varsayım gösteren bir isim cümleciğinde kullanılır.

think

suppose

imagine

gather

believe

guess

am sure

am afraid

Şimdi öncesi zaman ile kullanılan edatlar

İngilizce öğrenenlerin kullanırken sık sık yanılgıya düştükleri iki sözcük SINCE ve FOR edatlarıdır.

SINCE

Geçmişte verilen bir başlangıç noktasından bu ana kadar anlamını taşır.

Geçen süre (kaç yıl, ay, hafta, gün vb. olduğu) belirtilmez.

Since this morning (Bu sabahtan beri)

Since 10 o’clock (saat 10’dan beri)

Since last week (Geçen haftadan beri)

Since 1980 (1980’dan beri)

Since 5 years ago (beş yıl öncesinden beri)

Since I met you (Sana rastladığımdan beri)

FOR

Şimdi öncesi zamanda kullanıldığında, geçmişte başlayan bir eylemin su ana kadar ne kadar süredir devam ettiğini gösterir.

For sözcüğü ile geçen zaman birimi ya da, uzun/kısa sıfatlarıyla nitelenen zaman belirtilir.

several hours (birkaç saattir)

three days (üç gündür)

a short time/a long time (kısa/uzun bir zamandır)

two vveeks (iki haftadır)

five years/months (beş yıldır/aydır)

some time (bir süredir)

SÜREGELEN ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN (PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyorum/yapmaktayım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

Süregelen şimdi öncesi zaman için yardımcı fiil HAVE/HAS ’tır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + HAVE/HAS BEEN + FİİL (ing)

Kullanılışı :

Geçmişte başlayan bir eylem içinde bulunduğumuz anda hâlâ devam ediyor olabilir. Bu da genellikle

stay (kalmak)

wait (beklemek)

sit (oturmak)

stand (ayakta durmak)

lie (uzanmak, yatar durumda olmak)

study (öğrenmek için çalışmak, incelemek)

learn (öğrenmek)

live (yaşamak, bir yerde yaşıyor olmak)

rest (dinlenmek) vb.

fiillerle gösterilir.

Present Perfect Tense (Şimdi öncesi zaman) : Geçmişte başlayan ve belki de hâlâ devam eden bir eylemi anlatır, ama önemli olan, eylemin anlattığı DURUMDUR.

Present Perfect Continuous Tense (Süregelen şimdi öncesi zaman) : Yine geçmişte başlayıp hâlâ devam eden bir eylemi anlatır, ama önemli olan, DEVAM EDEN EYLEMDİR.

Örnek :

a) Someone has used my towel. (Birisi havlumu kullanmış.)

b) Someone has been using my towel. (Birisi [devamlı] havlumu kullanıyor.)

a) cümlesinde ortaya çıkan bir durum vardır ve ilk kez fark ediliyordur. Devam edip etmeyeceği belli değildir.

b) cümlesinde ise, durum ikinci kez fark ediliyor ve eylem devamlılık kazanıyor. Belki havlu ertesi gün de kullanılmış olacaktır.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Şimdi Öncesi Zaman