İlkokuma ve Yazma İle İlgili Sorular ve Yanıtları

Açık heceye nasıl ulaşılacaktır?
İlk Okuma Yazma Çalışmaları
Pilot uygulamalarda alınan dönütlerden hareketle ilk okuma yazma çalışmalarında bazı öğretmenlerimizin açık heceye ulaşırken sesleri birleştirme yoluna gittikleri belirlenmiştir. Açık heceye ulaşmada bu yöntem yanlış okuma alışkanlıklarına yol açabilmekte; öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gereksiz yere fazla çaba harcama zorunda bırakmaktadır.

Öğrencilerimizin yanlış okuma alışkanlığı geliştirmemeleri için değerli öğretmenlerimizin ilk okuma ve yazma uygulamalarında aşağıda verilen işlem sırasını dikkate almaları gerekmektedir.

“ele” kelimesi örneğinde açık heceye ulaşma işlem basamakları:

1. Daha once elde edilmiş olan bu kelimeyi (ele) okuyup yazdırarak hatırlatınız (Bundan önceki süreci www.meb.gov.tr adresindeki programlar logosunda bulunan İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Program Kılavuz Kitabında bulabilirsiniz).

2. Bu kelimeyi tahtaya yazınız ve hecelerini vurgulu biçimde okuyarak öğrencilerinize hissettiriniz.

3. “ele“ kelimesi içinden “e“ ve “le“ hecelerini ayırınız. Bu heceleri okuyup yazdırınız. Bu heceleri ve daha önce öğrenilenleri kullanarak derhal anlamlı kelimeler üretiniz.

4. Bu uygulama sırasını diğer açık heceye ulaşma çalışmalarında da izleyiniz.

Not: Yukarıdaki açıklamalarda geçen açık hece sonu sesli harf ile biten heceleri, kapalı hece ise sonu sessiz harf ile biten heceleri ifade etmektedir. Yani « el » kapalı hece, « le » ise açık hecedir.
Yeni programa göre Türkçe dersinde değerlendirme nasıl yapılacaktır?
Yeni program süreç ve sonuç değerlendirmeyi esas almaktadır. Süreç ve sonuç değerlendirme program kılavuzunda verilen gözlem formlarıyla yapılacaktır. Bu formlar örnek olarak sunulmuştur. Bu formlardan yararlanarak, tema süresince ele alınacak kazanımlardan oluşan farklı formlar da (kendini değerlendirme ve öğretmen değerlendirme gözlem formu) geliştirilebilir. Her tema için yalnızca bir gözlem formu işlenecektir. Dolayısıyla Türkçe dersi için bir yıl süresince tema sayısı kadar (8 adet) gözlem formu düzenlenmiş olacaktır.

Ayrıca, öğrenci çalışma dosyası her öğrencinin yıl boyunca çalışmalarından örneklerin ve kendini değerlendirme formlarının yer aldığı bir dosya olup, öğretmenin öğrenme sürecini değerlendirmede kullanacağı bir araçtır.

4. ve 5. sınıflarda sonuç değerlendirmeler için yazılı ve sözlü sınav yapılabilir ancak, 1., 2. ve 3. sınıflarda kesinlikle herhangi bir yazılı ya da sözlü yoklama yapılmayacaktır.
Bitişik eğik yazı harf karakterlerini bilgisayarıma nasıl yükleyebilirim?
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresindeki bitişik eğik el yazısı karakterlerinin yer aldığı başlığı tıklayarak bilgisayarınıza indiriniz. daha sonra zip dosyasını açarak içindeki fontları, Bilgisayarım-C-Windows-Fonts klasörüne yapıştırınız.
Bitişik eğik yazı harf karakterlerini bilgisayarıma nasıl yükleyebilirim?
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresindeki bitişik eğik el yazısı karakterlerinin yer aldığı başlığı tıklayarak bilgisayarınıza indiriniz. daha sonra zip dosyasını açarak içindeki fontları, Bilgisayarım-C-Windows-Fonts klasörüne yapıştırınız.
Programda önerilen etkinlik örneklerinin uygulanması ne derecede zorunludur?
Programlar, öğretmenlerin ve öğrencilerin aktifliği ilkesine dayanmakta olup, belirlenen kazanımların etkinlikler temelinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle öğretmenler dersin özelliğine ve öğrencilerin ihtiyacına uygun etkinlikler planlayacak ve uygulatacaktır. Bu amaçla programların kılavuzunda verilen etkinlik örnekleri kullanılabileceği gibi, öğretmenlerin gerek bireysel olarak, gerek zümre halinde geliştirdikleri etkinliklerin kullanılması da mümkündür.
Ara disiplinlerle ilgili kazanımları uygularken nelere dikkat etmelidir?
Ara disiplinlerin (Afet eğitimi, girişimcilik, insan hakları ve vatandaşlık, kariyer bilinci geliştirme, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma, sağlık kültürü, spor kültürü ve olimpik eğitim) üzerinde titizlikle durulacaktır. Programlarda bu disiplinlerle ilgili verilen kazanımlar derlerin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Uygulamada bu husus öğretmenler tarafından dikkate alınacaktır.
Ders içi ve ders dışı ilişkilendirmelerde nelere dikkat edilmelidir?
Programda yer verilen ders içi ve ders dışı ilişkilendirme, dersler/kazanımlar arasındaki tamamlayıcılık ilişkisinin gereği olup; hatırlatma, kavrama, diğer derslerle ve yaşamla bağlantı kurma amacına dönüktür. Öğretmen, bu ilişkilendirmenin hangilerine ne kadar yer vereceğini, öğrencilerinin ihtiyaçları temelinde karar verecek, plânlayacak ve uygulayacaktır.
Programların başarıyla uygulanabilmesi için ilköğretim müfettişlerinin yapması gereken nelerdir?
İlköğretim müfettişlerince pilot okullarda sık sık rehberlik yapılacak; öğretmenlerin uygulamaları, raporları, ölçme ve değerlendirme sonuçları incelenecek; öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi hakkında yapılan tespitler raporlaştırılarak kasım, ocak, mart ve mayıs ayları sonunda Başkanlığımıza ivedilikle ulaştırılacaktır.
Öğretmenlere dağıtılan taslak program kitapçıklarındaki içerik değişebilir mi?
Program tanıtım seminerlerine katılan ilköğretim müfettişleri ve öğretmenlere dağıtılan program kitapçıkları ve kılavuzları eğitim amacıyla geçici olarak basılan materyal olup, programın nihai içeriğini ifade etmemektedir. Bu nedenle, programın düzeltilmiş yeni baskısı yapılana kadar http://programlar.meb.gov.tr adresinde yayınlanan program içeriği esas alınacaktır.
İlköğretim 1.sınıf öğrencilerine okuma yazma öğretmek üzere hazırlanacak kitabın adı nedir?

İlköğretim 1.sınıf öğrencilerine okuma yazma öğretmek üzere hazırlanacak kitabın adı “Okuma Yazma Öğreniyorum” olarak belirlenmiştir.
1.sınıftaki kitapların adları ve içerikleri nasıl olacaktır?

“Okuma Yazma Öğreniyorum” kitabı için ayrıca Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı hazırlanmayacaktır. Etkinlikler ve tüm ilk okuma yazma öğretim çalışmaları Okuma Yazma Öğreniyorum kitabı içinde yer alacaktır. Hem “Okuma Yazma Öğreniyorum” kitabı hem de “Türkçe 1 Ders Kitabı ” için bir “Öğretmen Kılavuz Kitabı” hazırlanacaktır. Bu kılavuzun ilk yarısında okuma yazma ile ilgili yönlendirmeler, ikinci yarısında Türkçe Dersi ile ilgili yönlendirmeler yer alacaktır.
İlkokuma yazma öğretiminde büyük harfler ne zamsn verilmelidir?

Büyük harfler, özel adların yazımı ve cümleye büyük harfle başlama kuralları dikkate alınarak öğretilecektir. Büyük harfler özel adlarla birlikte ve cümleye başlarken verilmelidir.
Türke için yazılacak kitaplarda dinleme ve okuma metinlerinin sayısı kaç olacaktır?

Türkçe kitaplarında yer alacak metinlerin sayıları birinci sınıf için 16, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için 32 olacaktır. Birinci sınıfta ilk dört tema için her temada 4 metin dinleme amacıyla verilecektir. Dinleme etkinliğine yönelik metinler Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alacaktır. Dinleme metninin etkinlikleri ise Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabında yer alacaktır. Birinci sınıfın geri kalan 4 teması için her temada 4 metin olmak üzere 16 metin Türkçe 1 kitabında yer alacaktır. Bu 4 tema için öğretmen kılavuz kitabında her temada 1 dinleme metni olacaktır.
Öğretmen kılavuzlarının forma sayısı kaçtır?

Öğretmen kılavuz kitaplarının forma sayıları serbesttir.
Türkçe kitaplarında serbest okuma metinlerine yer verilecek mi?

Türkçe için yazılacak kitapların hiçbirisinde serbet okuma parçasına yer verilmeyecek.
Öğrenci çalışma kitabında neler olacaktır?

Öğrenci Çalışma Kitabında öğrenci tarafından yapılacak uygulamalara yönelik etkinliklere yer alacaktır.
Kitaplarda metinlerin veriliş sırası nasıl olacaktır?

Ders Kitabında her temanın metinleri arka arkaya verilecektir.Tema bütünlüğünün korunması açısından bu zorunludur.
Hazırlanan Türkçe İlköğretim ders kitaplarında her tema başına hazırlık çalışmaları, her tema sonuna da değerlendirme soruları konmuştur. Ancak şartnamenin 8. maddesine göre dersin kazanımlarının tümünün içeriğe yansıtılması, kazanımlara dolaylı olarak ye

Her temanın başında, temaya hazırlık soruları ve tema sonlarında ölçme değerlendirmeye dönük değerlendirme formları (gözlem, rubrik vb.) konulmalıdır. Ayrıca tema içerisindeki her metnin başında, metne hazırlık soruları ve metnin sonunda metin işleme sürecinde yapılanları değerlendirme soruları konulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İlk Okuma Yazma | İlkokuma ve Yazma İle İlgili Sorular ve Yanıtları